Strategie Management

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results,”  zei Winston Churchill al. Om structureel succesvol te zijn moet uw onderneming een unieke positie in de markt innemen, die niet direct vergelijkbaar en uitwisselbaar is met andere aanbieders. Hoe uniek en onderscheidend is de positie van uw onderneming in de markt?  Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vraag en komen graag met u aan tafel om op vrijblijvende basis met u van gedachten te wisselen over uw specifieke situatie. 

STRATEGIE GEEFT RICHTING

Strategiemanagement is in onze visie het verkrijgen van een samenhangend inzicht in de kenmerken en ontwikkelingen van de door uw onderneming bediende markten in relatie tot de door uw onderneming voor deze markten vervulde functie(s). En dit inzicht vervolgens te vertalen in een ten opzichte van andere organisaties onderscheidende positie die structureel tot optimale waardetoevoeging en resultaat leidt. 

Ondernemingen zonder een actuele, duidelijke en doordachte strategie lopen het levensgrote risico te laat te anticiperen op ontwikkelingen die het verdienmodel van de onderneming structureel kunnen aantasten. In onze recovery-praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met in het verleden zeer succesvolle ondernemingen die niet tijdig of niet juist hebben geanticipeerd op ontwikkelingen en daardoor ernstig in de problemen zijn gekomen.

NAAR EEN ONDERSCHEIDENDE PROPOSITIE

Het door ons gehanteerde analysemodel is gebaseerd op Porter. Strategie is daarbij een ten opzichte van andere organisaties unieke waardepropositie die ontstaat door het bedienen van markten met producten en/of diensten met een optimale toegevoegde waarde die worden voortgebracht met een specifieke waardeketen van op elkaar afgestemde en elkaar versterkende activiteiten. Onze aanpak is daarbij opgebouwd uit een 5-tal stappen.

 

In de eerste stap wordt de uitgangssituatie in beeld gebracht. Onder andere met behulp van een SWOT-analyse. De uitkomst van de analyses vormt het vertrekpunt voor het in kaart brengen van de beschikbare strategische alternatieven. In de derde stap wordt op basis van verkregen inzichten, aanvullende analyse en discussies de voor uw onderneming optimale strategische waardepropositie vastgesteld. Vervolgens worden de met de gekozen propositie verbonden strategische hoofdactiviteiten in samenhang met de verbonden bedrijfsactiviteiten in beeld gebracht. Deze worden vastgelegd in de vorm van een zogenaamd activiteitensysteem, waarvan hieronder een voorbeeld is opgenomen. Hiermee ontstaat een concreet inzicht in de relatie tussen de uitkomst van activiteiten en processen en de realisatie van de vastgestelde strategie. De wijze waarop de strategie 'werkt' wordt aldus gevisualiseerd. Om de ontwikkeling van de diverse activiteiten en processen te kunnen managen worden KPI 's vastgesteld. Ten slotte wordt de strategie geïmplementeerd en de ontwikkeling ervan bewaakt. Omdat binnen onze aanpak een sterke focus ligt op maximale participatie van uw medewerkers bij elk van de stappen, start de implementatie echter veelal al gedurende het strategievormingsproces...

RESULTAAT

Het resultaat van een door ESCON procesmatig én inhoudelijk begeleid strategievormingsproces bestaat uit een zondanig expliciet gemaakte strategie dat dit voor de diverse niveaus binnen uw onderneming richting kan geven aan het dagelijks handelen. Hierdoor onstaat door uw gehele onderneming een strategische focus. Doordat duidelijk is wat uw onderneming doet, wordt het tevens duidelijk wat zij niet moet doen. Strategisch management bestaat dan ook voor een niet aanzienlijk deel uit het maken van onderbouwde keuzes om iets niet te doen.