Recovery

Wordt uw onderneming geconfronteerd met toenemende liquiditeitsspanning of een acute liquiditeitsproblematiek. Of met een acute continuïteitscrisis.

LIQUIDITEITS- EN/OF CONTINUÏTEITSCRISIS? 

Niets doen is dan geen optie, hopen op betere tijden evenmin. Zoals de burgemeester van New York eens stelde "Hope is not a Strategy". Hoe langer wordt gewacht met ingrijpen, des te slechter de perspectieven.

ESCON heeft meer dan 15 jaar ervaring en binnen diverse branches ervaring met het succesvol, doordacht en daadkrachtig oplossen van herstructurerings- en recoveryvraagstukken. Aan de hand van scherpe analyses stellen we vast wat er moet gebeuren en zorgen we samen met u en eventuele andere stakehouders dat dat gebeurt. Vanzelfsprekend met oog voor de verbonden menselijke apecten en bijbehorende emoties.

VAN CRISIS NAAR OPLOSSING

Onze aanpak is in basis simpel en gebaseerd op 5 basisprincipes:

1. CREËER TIJD VOOR EEN STRUCTURELE OPLOSSING

Allereerst wordt met onze 4CASH-analyse© het continuïteïtsrisico in beeld gebracht. Aansluitend worden de eventueel noodzakelijke maatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om het discontinuiteitsrisico voor de korte termijn af te wenden. Deze maatregelen worden in overleg met alle stakehouders direct geïmplementeerd. Aldus wordt tijd gecrëerd om de structureel benodigde maatregelen te identificeren en door te voeren. 

2. STEL HET ECHTE PROBLEEM VAST

Aansluitend wordt de ontwikkeling van de financiële en niet-financiële performance van uw onderneming zorvuldig in beeld gebracht en geanalyseerd. Zowel stand-alone als in relatie tot de omgeving. "Worden de goede dingen gedaan?" en "Worden de dingen goed gedaan?", zijn daarbij centrale vragen. Het uitvoeren van een SWOT vormt een standaard onderdeel van onze analyes. Het eindresultaat van deze 4VALUE-analyse© vormt een gestructureerd inzicht in de aard en oorzaken van het voorliggende vraagstuk. Een gedegen, zorgvuldige uitvoering van deze analyse is cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. Meer dan eens volgt uit deze analyse namelijk dat de oorzaak van het probleem anders is dan initieel door onze opdrachtgevers is ingeschat, en daarmee dus ook de oplossing!

3. KIES VOOR DE STRUCTURELE OPLOSSING 

Nadat de oorzaken van het voorliggende probleem in beeld zijn gebracht, kunnen mogelijke oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht en worden onderbouwd. Vanzelfsprekend rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen binnen uw branche. De geïdentificeerde oplossingsrichtingen worden aansluitend uitgewerkt en doorgerekend zodat inzicht wordt verkregen in de effecten en haalbaarheid van de diverse scenario's. Deze worden voorgelegd aan u en andere stakehouders bij uw onderneming. Gezamenlijk worden de te nemen structurele maatregelen vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij moet steeds zijn dat, wat nodig is om de winstgevendheid en daarmee het continuiteitsperspectief van de onderneming te herstellen, ook wordt gedaan. Het resultaat wordt vertaald in een concreet, in detail uitgewerkt plan van aanpak.

4. VOER MAATREGELEN TIJDIG DOOR 

Het vaststellen van een financieel getoetst en strategisch doordacht plan van aanpak geeft richting aan het handelen, maar is slechts het begin van de oplossing. Het beoogde resultaat wordt uitsluitend gerealiseerd met een tijdige, zorgvuldige implementatie van de vastgestelde maatregelen. 

5. COMMUNICEER!

Het belang van een tijdige en voortdurende communicatie met alle stakehouders kan niet genoeg worden onderstreept. Het verlies van draagvlak bij stakeholders (bijvoorbeeld de financier van uw onderneming) gedurende het herstructueringsproces kan namelijk verregaande gevolgen hebben. De communicatie met stakeholders is wat ons betreft dan ook steeds tijdig, open en betrouwbaar. Wij zetten onze jarenlange ervaring met dit soort situaties graag in om alle betrokken stakehouders 'on board' te houden.  

RESULTAAT

Wij verzorgen voor u en met u het gehele recovery-traject. Gedurende dat proces kunnen we afhankelijke van uw situatie het management van uw onderneming tijdelijk ondersteunen. Onze werkzaamheden eindigen na afronding van de implementatie. Overigens worden wij regelmatig gevraagd om na afronding van de werkzaamheden als non-executive-director of sparringpartner aan de onderneming verbonden te blijven.

ESCON beschikt vanzelfsprekend over een uitgebreid netwerk bij de 'bijzonder beheer'-afdelingen van de diverse grootbanken.