Restructuring

Het resultaat van uw onderneming staat onder druk, maar is nog steeds positief. Wel wordt u geconfronteerd met een trendmatige verslechtering. Een resultaatcrisis dreigt. 

SIGNALEN RESULTAATCRISIS?

In de praktijk blijkt dat ondernemingen de risico's van deze ontwikkeling meer dan eens onderschatten en pas ingrijpen bij een verdere verslechtering, pas als een liquiditeitscrisis of zelfs continuïteitscris zich aandient. Ingrijpen bij de eerste signalen van een verslechterend resultaatperspectief biedt namelijk nog maximale mogelijkheden om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Tevens kan met tijdig en doordacht ingrijpen resultaat- en waardeverlies worden beperkt of voorkomen.

ESCON heeft meer dan 15 jaar en binnen diverse branches ervaring met het succesvol, doordacht en daadkrachtig oplossen van rendementsvraagstukken. Met waardebehoud en -optmalisatie als doel en resultaat.  

VAN RESULTAATCRISIS NAAR RESULTAATHERSTEL

Onze aanpak is in basis simpel en bestaat uit 3 stappen:  

1. STEL HET ECHTE PROBLEEM VAST

Allereerst wordt de ontwikkeling van de financiële en niet-financiële performance van uw onderneming zorvuldig in beeld gebracht en geanalyseerd. Zowel stand-alone als in relatie tot de omgeving. "Worden de goede dingen gedaan?" en "Worden de dingen goed gedaan?", zijn daarbij centrale vragen. Het uitvoeren van een SWOT vormt een standaard onderdeel van onze analyes. Het eindresultaat van deze 4VALUE-analyse© vormt een gestructureerd inzicht in de aard en oorzaken van het voorliggende vraagstuk. Een gedegen, zorgvuldige uitvoevoering van deze analyse is cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. Meer dan eens volgt uit deze analyse namelijk dat de oorzaak van het probleem anders is dan initieel door onze opdrachtgevers is ingeschat, en daarmee dus ook de oplossing!

2. KIES VOOR DE STRUCTURELE OPLOSSING 

Nadat de oorzaken van het voorliggende rendementsvraagstuk in beeld zijn, kunnen mogelijke oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht en worden onderbouwd. Vanzelfsprekend rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen binnen uw branche. De geïdentificeerde oplossingsrichtingen worden aansluitend uitgewerkt en doorgerekend zodat inzicht wordt verkregen in de effecten en haalbaarheid van de diverse scenario's. Deze worden voorgelegd aan u en eventuele andere stakehouders bij uw onderneming. Gezamenlijk worden de te nemen structurele maatregelen vastgesteld. Het uitgangspunt daarbij moet steeds zijn dat wat nodig is om de winstgevendheid en daarmee het rendementsperspectief van de onderneming te herstellen ook wordt gedaan. Het resultaat wordt vertaald in een concreet, in detail uitgewerkt plan van aanpak.

4. VOER MAATREGELEN TIJDIG DOOR 

Het vaststellen van een financieel getoetst en strategisch doordacht plan van aanpak geeft richting aan het handelen, maar is slechts het begin van de oplossing. Het beoogde resultaat wordt uitsluitend gerealiseerd met een tijdige, zorgvuldige implementatie van de vastgestelde maatregelen.  

RESULTAAT

Wij verzorgen voor u en met u het gehele traject. Gedurende dat proces kunnen we afhankelijke van uw situatie het management van uw onderneming tijdelijk ondersteunen. Onze werkzaamheden eindigen na afronding van de implementatie. Overigens worden wij regelmatig gevraagd om na afronding van de werkzaamheden als non-executive-director of sparringpartner aan de onderneming verbonden te blijven.